અંધારાનું અલગારી ગીત – મફત ઓઝા

અંધારું આમતેમ અંધારું એમજેમ અંધારું હેમખેમ અંધારું કાળું બલ્લાક.


અંધારું કેશમેશ અંધારું વેષદેશ અંધારું એશ;
અંધારું ડેસપેસ અંધારું લેશશેષ અંધારું ડેશ.


અંધારું આંખમાંખ અંધારું પાંખઝાંખ અંધારું રાંકછાંક અંધારું કાળું છલ્લાક.
અંધારું આમતેમ અંધારું એમજેમ અંધારું હેમખેમ અંધારું કાળું બલ્લાક

અંધારું આસપાસ અંધારું નાસભાગ અંધારું અંધારું ગહેક;
અંધારું તાગલાગ અંધારું સાગબાલ અંધારું અંધારું મહેક,


અંધારું લાજબાજ અંધારું રાજકાજ અંધારું સાજદાજ અંધારુંકાળું દલ્લાક;
અંધારું આમતેમ અંધારું એમજેમ અંધારું હેમખેમ અંધારું કાળું બલ્લાક

મફત ઓઝા

Leave a Comment

error: Content is protected !!