આપની તહેનાતમાં – ‘લક્ષ્ય’ ઠક્કર

હોય છે આખું ભૂમંડલ આપની તહેનાતમાં
વાયરા, પાતાળ, નભ, જળ આપની તહેનાતમાં

બાગમાં પણ આપનો ઠસ્સો ગજબનો હોય છે
પગને ચૂમવા પુષ્પ, ઝાકળ આપની તહેનાતમાં

આપના રક્ષા-કવચનો ઠસ્સો ગજબનો હોય છે
પાય, નૌકા ‘વા’ – ત્રણે દળ આપની તહેનાતમાં

આપ ઝટકો કેશ : ગોરંભાય છે આખું ગગન
આપ જ્યાં ચાહો કે વાદળ આપની તહેનાતમાં

આંખ માદક મીંચશો પળભર અને જ્યાં ખોલશો
‘લક્ષ્ય’ લઈને રાત, કાજળ આપની તહેનાતમાં?

‘લક્ષ્ય’ ઠક્કર

Leave a Comment

error: Content is protected !!