ઊભા છે કોણ દુનિયામાં નમક લઈને, મલમ લઈને ! – બેફામ

ખબર તો પડશે – જઈએ ચાલ સૌ પાસે જખમ લઈને,
ઊભા છે કોણ દુનિયામાં નમક લઈને, મલમ લઈને !

ભલા આ બોજ મારો ઊંચકે કોઈ બીજા ક્યાંથી?
ફરું છું હું જ ખુદ માથે બીજાનાં દર્દ-ગમ લઈને.

વિધાતા, હાથમાં મારા આ રેખા કે તિરાડો છે?
જીવું છે કેમ દુનિયામાં હું ફૂટેલાં કરમ લઈને?

અજાણી વાતે એક કરતાં ભલા બે – એમ સમજીને,
હું નીકળ્યો છું ખુદાની શોધમાં સાથે સનમ લઈને.

હસીને આવકાર્યો તેં, હસીને તેં વિદાય આપી;
હું આવ્યો’ તો ભરમ લઈને, હું જાઉં છું ભરમ લઈને.

મળે સાચો કોઈ દાતાર તો એને જ આપી દઉં,
હું ભટકું કયા સુધી આ માગનારની શરમ લઈને?

જઈશ હું સ્વર્ગમાં તો સૌ જીવનોને એ જ કહેવાનો,
કે દુનિયામાં ન જશો કોઈ માનવનો જનમ લઈને,

કલમને વેચી દેવાનો ય આવે છે વખત ‘બેફામ’,
બહુ કપરું છે જીવન જીવવું કરમાં કલમ લઈને.

બરકત વીરાણી- બેફામ

Leave a Comment

error: Content is protected !!