એકરાર કરતો નથી

મને માણવાની આવે મજા : કે એકરાર કરતો નથી.
જેમાં કાલનો કોઈ હોય ભાર એવો પ્યાર કરતો નથી.

આ રાતના અંધારાના સમ :
વફાને હું જાણતો નથી.
હું તો ઊજવું છુ મારી મોસમ :
કે પ્રેમને હું નાણતો નથી.

હું તો પળપળમાં ગળાડૂબ જીવું કે ઇંતેજાર કરતો નથી
જેમાં કાલનો કોઈ હોય ભાર એવો પ્યાર કરતો નથી.

મને ફૂલમાંયે રસ : મને ફોરમમાં રસ :
પણ હું થોભુ નહીં ને બસ ચાલ્યા કરું
કોઈનેયે વળગું નહીં : ક્યાંય કદી સળગું નહીં :
હું તો મારી મનમોજથી મ્હાલ્યા કરું.

હું તો બારીઓને ખુલ્લી રાખું ને બંધ દ્વાર કરતો નથી.
જેમાં કાલનો કોઈ હોય ભાર એવો પ્યાર કરતો નથી.

હું તો પવન છુ : પંખીનો માળો નહી.
મારા મનમાં શિયાળો કે ઉનાળો નહીં.

હું તો જિંદગીને જીવભરી ચાહું કે ધિક્કાર કરતો નથી.
જેમાં કાલનો કોઈ હોય ભાર એવો પ્યાર કરતો નથી.

સુરેશ દલાલ

Brown Leather 15.6 inch Laptop Bag

Leave a Comment

error: Content is protected !!