ચારે  તરફ – બાબુ સુથાર

છે ઉદાસી ઊંટની ચારે તરફ,
રણ પછી બસ રણ મળે ચારે તરફ

ઊંઘના દીવા બળે ને એ પછી
સ્વપ્નની ભીંતો જડે ચારે તરફ

ભીંતની ઉપર લખેલું હોય છે
‘છે નથીની ભીંત છે ચારે તરફ’

આ નગરના લોકોને પૂછી જુઓ
કોણ ચાલ્યું જાય છે ચારે તરફ,

ઓ દિશાઓ, આવજો મારા ભણી
આભ ઊગી જાય છે ચારે તરફ.

બાબુ સુથાર

Leave a Comment

error: Content is protected !!