બોલકું દર્પણ – કરસનદાસ લુહાર

રેતકણ શી ક્ષણ તને આપીશ હું !
એક અંગત રણ તને આપીશ હું !

લોહીમાં રણઝણ તને આપીશ હું,
સ્પર્શનું સગપણ તને આપીશ હું!

હર્ષથી સ્વીકારે છે, હળવાશનું-
ભાતીગળ ભારણ તને આપીશ હું!

જીવથી અઘરું જતન કરવું પડે-
એક એવો વ્રણ તને આપીશ હું !

જે વિચારોનાંય બિંબો ઓળખે,
બોલકું દર્પણ તને આપીશ હું !

આપવાનો અર્થ લેવું થઇ શકે;
એ રીતે કંઈપણ તને આપીશ હું !

કરસનદાસ લુહાર

kahumbo.com

Leave a Comment

error: Content is protected !!