ભજન – ગઝલ – જવાહર બક્ષી

એવો તે કંઇ ઘાટ જીવનને દીધો જી

પરપોટામાં કેદ પવનને કીધો જી

ચારેબાજુ સ્પર્શનું ભીનું અંધારું

અણસારાનો લાગ નયનને દીધો જી

લોચનિયાંનો લોભ પડ્યો રે બહુ વસમો

દ્રસ્ટીનો દરબાર સ્વપ્નને દીધો જી

સપનામાં તો ભુલભુલામણ – અટવાયા

ઓળખનો અવકાશ તો મનને સીધો જી

અંતે આ આકાશનું બંધન પણ તૂટ્યું

પરપોટાની બહાર પવનને પીધો જી.

  • જવાહર બક્ષી (જન્મ તારીખ : 19-02-1947)

1 thought on “ભજન – ગઝલ – જવાહર બક્ષી”

Leave a Comment

error: Content is protected !!