માણસ મને હૈયાસરસો લાગે – સુરેશ દલાલ

કયારેક સારો લાગે, ક્યારેક નરસો લાગે
તોયે માણસ મને હૈયાસરસો લાગે

દરિયો છે એટલે તો ભરતી ને ઓટ છે
સારું ને બૂલ્લરું બોલે એવા બે હોઠ છે
એને ઓળખતાં વરસોના વરસો લાગે
તોયે માણસ મને હૈયાસરસો લાગે.

ઘડીક સાચો લાગે ઘડીક જૂઠો લાગે
ઘડીક લાગણીભર્યો, ઘડીક બુઢ્ઢો લાગે
ક્યારેક રસ્તો લાગે ને ક્યારેક નકશો લાગે
તોયે માણસ મને હૈયાસરસો લાગે

ક્યારેક ભૂલો પડે ને ક્યારેક ભાંગી પડે
ક્યારેક ચપટીક ધૂળની પણ આંધી ચડે

ક્યારેક માણસભૂખ્યો, લોહીતરસ્યો લાગે
તોયે માણસ મને હૈયાસરસો લાગે.

સુરેશ દલાલ

PADGHA DUBI GAYA –  225.00 Rs

Leave a Comment

error: Content is protected !!