મ્હારી વેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ – અવિનાશ વ્યાસ

મ્હારી વેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ
અંબોડલે શોભે સોહામણી એ ઝૂલ…


એક ફૂલ જાણે મ્હારા સસરાજી શોભતા
મોંઘેરું મોગરાનું ફૂલ :
એની સુવાસે મ્હેકે ઘરઘરનો ઓરડો
ગંભીર ને સૌમાં અતૂલ

બીજું ફૂલ જાણે મ્હારી નણદી પેલી નાનડી
જાણે રૂડું ચંપાનું ફૂલ :
જ્યારે જુઓ ત્યારે ખીલ્યું ને ફાલ્યું
મસ્તી રહેતું મશગૂલ


ત્રીજું ફૂલ જાણે મ્હારાં સાસુજી આકરાં
જાણે પેલું સુર્યમુખી ફૂલ :
સૂરજ ઉગતાંની સાથ માંડતું એ મ્હેકવા
સાંજ સુધી કાઢતું ભૂલ


ચોથું ફૂલ જાણે મ્હારા હૈયાના હારનું
જાણે રૂડું રાતરાણી ફૂલ :
દિવસે ના બોલે એ મ્હોટાના માનમાં
રાતડીયે બોલે બુલબુલ

અવિનાશ વ્યાસ

Leave a Comment

error: Content is protected !!