વિનોદ જોશી

ડાબે હાથે ઓરું સાજન લાપસી
જમણે હાથે ચોળું રે કંસાર
હું તો અડધી જાગું ને અડધી ઊંઘમાં …….

પીછાને પાથરણે પોઢ્યા પારેવાં અટકળનાં રે
પાંપણની પાંદડીએ ઝૂલે તોરણિયા અંજળના રે

અજવાળે ઓઢું રે અમરત ઓરતા
અંધારે કાઇ ભમ્મરિયા શણગાર
હું તો અડધી જાગું ને અડધી ઊંઘમાં …….

સોનેરી સૂરજડા વેર્યાં પરોઢિયે ઝાકળમાં રે
સાંજલડી સંતાડી મેં તો મઘમઘતા મીંઢળમાં રે

ઉગમણે ભણકારા ભીના વાગતા
આથમણે કાઇ ઓગળતા અણસાર
હું તો અડધી જાગું ને અડધી ઊંઘમાં …….

2 thoughts on “વિનોદ જોશી”

  1. વિનોદભાઇના ગીતમાં સુકોમળ ભાવોની મોહક સૃષ્ટિ છે.

Leave a Comment

error: Content is protected !!