જિગર જોશી ‘પ્રેમ’

જિંદગીભરના ગ્રહણવાળી મળી છે દોસ્ત રાશી મને,જેમ બાળક માને વળગે એમ વળગી છે ઉદાસી મને. માર્ગ સાથે કોઈ સંબંધો નથી આમ તો,કોઈ પગલું કાયમી રાખે પ્રવાસી મને. વેદનાના ગર્ભને વાઢવારાત આપી છે અમાસી મને. ચાંદની સ્પર્શવા,દે અગાસી મને. જિગર જોશી ‘પ્રેમ’ તડકાની મોસમમાં લાગે છે ટાઢક ને ઠંડીની મોસમમાં લૂ…તને સત્તરમું બેઠું કે શું ? … Read more

error: Content is protected !!