પાણીનો ફોટો છે? – જિગર જોષી

હજુ અંધાર આઘો થાય એવો એક રસ્તો છે, જુઓ સામે ત્યાં દુશ્મનના ઘરે એક જલતો દીવો છે. મને પણ ખ્યાલ છે કે બંધ છે વરસોથી એ બારી, નિખાલસતાથી કહું છું કે ફકત ધક્કો જ ખાવો છે. કવિતામાં કોઇ ક્યાં કૈંજ પોતીકું લઈ આવ્યા? હકીકતમાં તો આ સઘળું “કોઇ પડઘાનો પડઘો છે.” ન કર તું વાત … Read more

error: Content is protected !!