સોંસરો વરસાદ વીંધે ને છતાં કોરાપણું

સોંસરો વરસાદ વીંધે ને છતાં કોરાપણું, શાહીની હેલી બધે ને જાતથી જુદાપણું; કાગદી હોડી ઉપર હોડી તરાવી શું કરું ? હુંપણાના ભારથી ડૂબી જશે હોવાપણું.

error: Content is protected !!