કલરવની દુનિયા અમારી…

દેખ્યાનો દેશ ભલે લઇ લીધો, નાથ! પણ કલરવની દુનિયા અમારી! વાટે રખડ્યાની મોજ છીનવી લીધીને તોય પગરવની દુનિયા અમારી! કલબલતો થાય જ્યાં પ્હેલો તે પ્હોર, બંધ પોપચામાં રંગોની ભાત, લોચનની સરહદથીને છટકીને રણઝણતું રૂપ લઇ રસળે શી રાત! લ્હેકાએ લ્હેકાએ મ્હોરતા અવાજના વૈભવની દુનિયા અમારી! ફૂલોના રંગો રિસાઇ ગયા, જાળવતી નાતા આ સામટી સુગંધ, સમા … Read more

error: Content is protected !!