જળની જીભે – હ‌ર્ષદ ચંદારાણા

ક્યાં લગ રૂઠયા રહેશો સાજણ ! આવો, આષાઢી નભના તમને સમ નામ તમારું લઈ જળની જીભ કહૈ “ભીંજાવાની મ્હોરી છે મોસમ” વીજલડીની દોરી છટકી, ને વાદળનો ઊંધો વળ્યો રે કોશ મારો કુબો ભોં ભેગો કર્યો તો યે જળનું ઘટ્યું ના સ્હેજે જોશ લોહીમાં વળ ખાતાં વમળો લો, શમી ગયાં, ગયાં ઊકલી કૈ કામ સંભાર્યા એ … Read more

ચિઠ્ઠી – દુહા – હર્ષદ ચંદારાણા

તું મધમીઠી શેરડી, રસની પૂરી પુરાંત હું અણીયાળો દાંત, (પણ) ખેતરવા છેટા રહ્યા હું સાકરનો ગાંગડો, તું શેડકઢું દૂધ બરણી-બોઘરણે બંધ, આપણ (તો) અળગા રહ્યા કોઈ એક અમાસની તું અંધારી રાત હું સૂરજની જાત, મહિનોમાસ વલવલું કુણા-માખણ દેહથી, આઘું રહેવું ઠીક અડતા લાગે બીક, જાય જરામાં ઓગળી આ કોઈ ચિઠ્ઠી નથી, છે મારો જમાણો હાથ … Read more

error: Content is protected !!