સપનું કે સપનાનો ભ્રમ

મારી કુંવારી આંખોના સમ મારા સાયબા અંગઅંગ મળવાંને આડે છે ચાર માસ, અથરો ના થા જરા ખમ મારા સાયબા. મારી કુંવારી આંખોના સમ…… કુંવારા કાંડાનુ વેણ રાખ સાજણ તું કુંવારું કાંડા મચકોડ મા. કુંવારી વેદનાનું ભાન તને હોય નહીં, નજરુંને નજરુંથી જોડ મા. અરે! આટલી ઉતાવળ ન હોય જરા થમ…. મારી કુંવારી આંખોના સમ…. આંગણામાં … Read more

error: Content is protected !!