એક હતો રેઇનકોટ – બકુલ ત્રિપાઠી

Share it via

એક હતો રેઇનકોટ

ને આપણે બે !

પછી એક ટીપું પછી સહેજ ઝરમર

પછી મન મૂકી

વરસી પડ્યો મેહ.

 

તું જ ઓઢને !

‘તારે જ ઓઢવો પડશે’ એવો

હુકમ કીધો આ જહાઁપનાહે ને

બદતમીજીની હદ આવી ગઈ.

’હું નહીં તમે જ ઓઢો’ એવી

હઠ લીધી તે નૂરજહાંએ.

 

હું નહીં હું નહીં કરતાં આપણે

કેટલું નાહયાં ! કેટલું નાહયાં !

યાદ છે તને ?

 

સારું થયું ને ? કે…

બે હતાં આપણે

ને રેઇનકોટ એક !

 

error: Content is protected !!