કાનમાં કહ્યું પુરાણી છત્રીએ…

Share it via

ભીંજાવામાં નડતર જેવું લાગે છે :
શરીર સુદ્ધાં, બખ્તર જેવું લાગે છે.

મને કાનમાં કહ્યું પુરાણી છત્રીએ,
”ઊઘડી જઈએ : અવસર જેવું લાગે છે…”

ઉદયન ઠક્કર

error: Content is protected !!