ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે….

Share it via

ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે, મને જગ લાગ્યો ખારો રે.

મને મારો રામજી ભાવે રે, બીજો મારી નજરે ન આવે રે.

 

મીરાંબાઈના મહેલમાં રે, હરિસંતનનો વાસ,

કપટીથી હરિ દૂર વસે, મારા સંતન કેરી પાસ.

 

રાણોજી કાગળ મોકલે રે, દેજો મીરાંને હાથ;

સાધુની સંગત છોડી દ્યો તમે, વસોને અમારે સાથ.

 

મીરાંબાઈ કાગળ મોકલે રે, દેજો રાણાજીને હાથ;

રાજપાટ તમે છોડી રાણાજી, વસો રે સાધુની સાથ.

 

વિષનો પ્યાલો રાણે મોકલ્યો રે, દેજો મીરાંને હાથ;

અમ્રુત જાણી મીરાં પી ગયાં, જેને સહાય શ્રી વિશ્વનો નાથ.

– મીરાં

error: Content is protected !!