મને કૈં ખબર નથી – આહમદ મકરાણી

Share it via

કોણે દીધા આ ઘાવ મને કૈં ખબર નથી,
મિત્રો કરે બચાવ મને કૈં ખબર નથી.

રઝળી રહી છે લાશ સંબંધો તણી અહીં-
ક્યારે બન્યો બનાવ મને કૈં ખબર નથી.

પીંછી લઈ પળની સતત કૈં ચીતર્યા કરું;
કેવો મળ્યો ઉઠાવ મને કૈં ખબર નથી.

પ્રશ્નો બધે પ્રશ્નો રહ્યા, ઘટ્યા નહીં જરા;
કોનો હતો સુઝાવ મને કૈં ખબર નથી.

કેવી લગન લાગી હશે જીવન-પ્રવાસમાં,
આવી ગયો પડાવ મને કૈં ખબર નથી.

આહમદ મકરાણી  (શબ્દની મોસમ)

error: Content is protected !!