યાચના – – ઝવેરચંદ મેઘાણી

Share it via

મોરલા હો ! મુંને થોડી ઘણી
તારો આપ અષાઢઢીલો કંઠ;
ખોવાયેલી વાદળીને હું
છેલ્લી વાર સાદ પાડી લઉં.
ઇંદ્રધનુ ! તારા રંગ-ધોધોમાંથી
એક માંગુ લીલું  બુંદ :

સાંભરતાંને આંકવા કાજે
પીંછી મારી બોળવા દેજે !

મેઘમાલા ! તારા લાખ તારોમાંથી
ખેંચવા દે એક તાર:

બેસાડીને સૂર બાકીના
પાછી સોંપી દૈશ હું વીણા.

ઘોર સિંધુ ! તારા વીંઝણાનું નાનું
આપજે એક કલ્લોલ :

હૈયું એક નીંદવિહોણું –
ભાલે એને વાયરો ઢોળું.

રાતરાણી ! તારા ઝાકઝમાળાનું
મારે નથી કાંઇ કામ :
ગાઢ અંધાકાર-પછેડા
ઓઢાળી દે ઊંઘનું વેળા

error: Content is protected !!