હશે

Share it via

કેટલા ખામોશ છે ? કારણ હશે;

દૂઝતા હૈયે કોઈના વ્રણ હશે !

 

આંખ ઊંચી પણ નથી થાતી હવે,

ઊંઘનું કે ઘેનનું કારણ હશે !

 

રંગ ચહેરા પર ફરી આવી ગયો,

એક ક્ષણની એ ખુશી કારણ હશે!

 

એમ પાલવશે નહીં હારી ગયે,

ઝેરનું પણ કઇંક તો મારણ હશે !

 

કેમ સાકી જામ માફીને ભરે?

આ સુરાલયનું કોઈ ધોરણ હશે ?

 

આમ બદનામી કરો ના દર્દની,

જિંદગી ખુદ મોતનું કારણ હશે !

 

એ જ ‘આતિશ’નું હશે ઘર જાણજો,

કંટકોનાં બારણે તોરણ હશે !

error: Content is protected !!