અમે ન્યાલ થઈ ગયા – અદમ ટંકારવી

લઈને તમારું નામ, અમે ન્યાલ થઈ ગયા,દ્વિધા મટી તમામ, અમે ન્યાલ થઈ ગયા. શોધીને એક મુકામ, અમે ન્યાલ થઈ ગયા,છોડીને દોડધામ, અમે ન્યાલ થઈ ગયા. ડહાપણને રામ રામ ! અમે ન્યાલ થઈ ગયા,દિવાનગી સલામ! અમે ન્યાલ થઈ ગયા. યુગ યુગની આ તરસનો હવે અંત આવશે,તેઓ ધરે છે જખ્મ, અમે ન્યાલ થઈ ગયા. છેવટનાં બંધનોથીય મુક્તિ … Read more

error: Content is protected !!