મ્હારી વેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ – અવિનાશ વ્યાસ

મ્હારી વેણીમાં ચાર ચાર ફૂલ અંબોડલે શોભે સોહામણી એ ઝૂલ… એક ફૂલ જાણે મ્હારા સસરાજી શોભતા મોંઘેરું મોગરાનું ફૂલ :એની સુવાસે મ્હેકે ઘરઘરનો ઓરડો ગંભીર ને સૌમાં અતૂલ બીજું ફૂલ જાણે મ્હારી નણદી પેલી નાનડી જાણે રૂડું ચંપાનું ફૂલ :જ્યારે જુઓ ત્યારે ખીલ્યું ને ફાલ્યું મસ્તી રહેતું મશગૂલ ત્રીજું ફૂલ જાણે મ્હારાં સાસુજી આકરાં જાણે … Read more

error: Content is protected !!