તારા પ્રેમપત્રો

હું રોજ તારા પ્રેમપત્રો સળગાવવા માટે બાકસ ખોલું છું. પણ દરેક વખતે તેમાંથી પતંગિયુ નીકળે છે અને હું પત્રો સળગાવવાનું માંડી વાળું છું. આર. એસ. દૂધરેજિયા

error: Content is protected !!