હશે

કેટલા ખામોશ છે ? કારણ હશે; દૂઝતા હૈયે કોઈના વ્રણ હશે !   આંખ ઊંચી પણ નથી થાતી હવે, ઊંઘનું કે ઘેનનું કારણ હશે !   રંગ ચહેરા પર ફરી આવી ગયો, એક ક્ષણની એ ખુશી કારણ હશે!   એમ પાલવશે નહીં હારી ગયે, ઝેરનું પણ કઇંક તો મારણ હશે !   કેમ સાકી જામ … Read more

error: Content is protected !!