વળાવી બા આવી – ઉશનસ્

ઉશનસ્

રજાઓ દીવાળીતણી થઈ પૂરી, ને ઘરમહીંદહાડાઓ કેરી સ્ખલિત થઈ શાંતિ પ્રથમની.વસેલા ધંધાર્થે દૂરસુદૂર સંતાન નિજનાંજવાનાં કાલે તો, જનકજનની ને ઘરતણાં સદાનાં ગંગામાંસ્વરૂપ ઘરડાં ફોઇ, સહુએલખાયેલો કર્મે વિરહ મિલને તે રજનીએનિહાળ્યો સૌ વચ્ચે નિયત કરી બેઠો નિજ જગા,ઉવેખી એણે સૌ જરઠ વળી વાતે સૂઈ ગયાં. સવારે ભાભીનું ભર્યું ઘર લઈ ભાઈ ઊપડ્યા,ગઈ અર્ધી વસ્તી, ઘર થઈ … Read more

error: Content is protected !!