હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને – કવિ પ્રીતમ

કવિ પ્રીતમ હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાયરનું કામ જોને; પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી, વળતી લેવું નામ જોને   સુત વિત્ત  દારા શીશ સમરપે, તે પામે રસ પીવા જોને; સિંધુ મધ્યે મોટી લેવાં માંહી પડ્યા મરજીવા જોને   મરણ આગમે તે ભરે મુઠ્ઠી,  દિલની દુગ્ધા વામે જોને , તીરે ઊભો જુએ તમાશો,  તો કોડી નવ … Read more

error: Content is protected !!