રીત ખોટી છે

અહીંથી રોજ ઝઘડીને જવાની રીત ખોટી છે, તું બોલે રીતનું પણ બોલવાની રીત ખોટી છે. નથી કહેતો કે રાતે જાગવાની રીત ખોટી છે, ઊઠીને આ ગમે ત્યાં ચાલવાની રીત ખોટી છે. ઉડાડી મૂકી આખા માંડવામાં ધૂળ, સખ્ખત ધૂળ, ઘણાં કહે છે કે ‘તારી નાચવાની રીત ખોટી છે.’ તમે જાણો છો, કે હું કેમ અટક્યો, કેમ … Read more

error: Content is protected !!