આવી શકો – કિશોર જિકાદરા

અબઘડી આવી શકો વા ફુરસદે આવી શકો, લાગણીનો છોડ છે, બન્ને ઢબે વાવી શકો. આવશે, એનું જ ઘર છે, એ સ્વયં રસ્તો કરી, બારણાને કેમ ઠાલું રોજ અટકાવી શકો ? રાખવાની બે જ જગા છે, શ્વાસમાં રાખી શકો, બોજ લાગે તો સ્મરણ ભીંતેય લટકાવી શકો. બાતમી પાકી મળે તો માર્ગ વચ્ચે આંતરી, કાન પકડીને પવન, … Read more

નહીં આવો ? – કિશોર જીકાદરા

તમે આજે, તમે કાલે, તમે પરમેય નહીં આવો? કહો અશ્રુ ભરેલી આંખની શરમેય નહીં આવો ? તમે શેરી, તમે આંગણ, તમે આ ખોરડે ક્યાંથી? કબૂલમંજૂર છે અમને, બધી શરતેય નહીં આવો? સવારે પણ, બપોરે પણ અને રાતેય ખુલ્લાં છે, તમે ક્યારેય શું આ દ્વારની પડખેય નહીં આવો? અરે આવ્યાં, ખરે આવ્યાં, ભલે આવ્યાં, રટું છું … Read more

તાળાં દિલનાં એમ ન ખૂલે

તાળાં દિલનાં એમ ન ખૂલે ખટાક દઈને,કળ જાણો તો ખૂલે પળમાં પટાક દઈને ! બહુ બહુ તો બે ગોબા પડશે, સબંધો છે,પછડાશે પણ તૂટશે નહીં એ તડાક દઈને ! ખંજર જેવું હોય કશું તો સમજી શકીએ,અવગણના ખૂંચી’તી દિલમાં ખચાક દઈને ! હળવા હોવું પૂર્વશરત છે, ચગવા માટે,ગર્વ ચગ્યો’તો, પટકાયો તો ધબાક દઈને ! ગઇકાલે આવ્યો … Read more

error: Content is protected !!