બોલકું દર્પણ – કરસનદાસ લુહાર

રેતકણ શી ક્ષણ તને આપીશ હું !એક અંગત રણ તને આપીશ હું ! લોહીમાં રણઝણ તને આપીશ હું,સ્પર્શનું સગપણ તને આપીશ હું! હર્ષથી સ્વીકારે છે, હળવાશનું-ભાતીગળ ભારણ તને આપીશ હું! જીવથી અઘરું જતન કરવું પડે-એક એવો વ્રણ તને આપીશ હું ! જે વિચારોનાંય બિંબો ઓળખે,બોલકું દર્પણ તને આપીશ હું ! આપવાનો અર્થ લેવું થઇ શકે;એ … Read more

error: Content is protected !!