ગીતા પરીખ

પગલું મેં માંડ માંડ દીધું ‘તું માંડવા ને તેં તો લંબાવી દીધી કેડી! આંખો આ અમથી બે હસી ઊઠી ત્યાં તો તેં નજરુંની બાંધી દીધી બેડી! હૈયાના દ્વાર હજી ખૂલ્યાં – અધખૂલ્યાં ત્યાં બોલી અણબોલી તેં જાણી, અંધારા આભે આ બીજ સ્હેજ દેખી ત્યાં પૂનમની ચાંદની માણી. પળની એકાદ કૂણી લાગણીની પ્યાલીમાં આયુષની અમીધાર રેડી! … Read more

error: Content is protected !!