બે ચાર સ્વપ્ન – ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’

બે-ચાર સ્વપ્ન આંખો છે ટળવળ, તબીબ જો,બેચેન રક્તમાં છે શું ખળખળ, તબીબ જો. ચહેરો છે શાંત, ભીતરે હલચલ કશીક છે,કણકણમાં લાગે છે કોઈ સળવળ, તબીબ જો. મારું નસીબ મારાથી કરતું રહે રમત,આ રોગ પણ ન હોય કોઈ છળ, તબીબ જો. કહેવાય છે કે ભાગ્ય તો બદલાય પળ મહીંતું નાડ મારી એટલે પળપળ, તબીબ જો. આશા … Read more

error: Content is protected !!