ઠરી ગયા શબ્દો

ઠરી ગયા શબ્દો એક ભારેખમ હિમ આંખ, કાન, નાક – બધા વાતે ઉતરે છે મનમાં. સૂરજ કોઈ કાળી બિલાળી થઈ ભરાઈ બેઠો છે દાદરાની જરજરીત સીડી પાછળ. પહેલે  પગથિયે થઈ દીધો ને દાદરો જમીનદોસ્ત ! ઊંચાઈની વાત વેરાઈ ગઈ વેરાનમાં… આવે તો કોક એકલદોકલ થોર પર થરકતું કાંટાળું મૌન…  -થીજી ગયેલ શબ્દોમાં બરછટ પડઘા જેવુ … Read more

error: Content is protected !!