અજાયબ ચીજ ન્હૈ? – ચિનુ મોદી

આ સ્મરણ પણ છે અજાયબ ચીજ ન્હૈ?ત્રાટકી પડનાર કોઈ વીજ, ન્હૈ? આટલો મબલક અહીં અંધાર છેભૂલથી વાવ્યું હશે મેં બીજ, ન્હૈ? જળકમળવત લેખતો હું જાતને-પાણીમાં પધરાવી દઉં આખી જ, ન્હૈ? કેમ દેખાયો નહીં હોવાં છતાં?આડી આવી જાત પોતાની જ, ન્હૈ? જ્યાં બિરાજે એ જ ડાળી કાપતો આપનો ‘ઈર્શાદ’ આ નાચીજ, ન્હૈ? ચિનુ મોદી

હોવો જોઇએ – ચિનુ મોદી

એક એવો પણ સમય ક્યારેક હોવો જોઇએ, જે ક્ષણોનો માત્ર તું માલેક હોવો જોઇએ ! ઢીંક મારીને મનેઆગળ નીકળતો હોય છે એ છીંકોટા મારતો ઉદ્રેક હોવો જોઇએ. ભાર પીંછાનો વધ્યો છે તો પછી ખંખરને ! મોરની મિલ્કતમાં ટહુકો એક હોવો જોઇએ. વેગથી વ્હેતી હવા હોડી થવાનો ડર હતો, અંત વખતે પાણીનો અભિષેક હોવો જોઇએ. માત્ર … Read more

error: Content is protected !!