આંબો મ્હોરિયો ! – ડૉ. ચેતના પાણેરી

સખી રી ! આંબો મ્હોરિયો ! સખી મેં તો વાવ્યો છે અમરત આંબલો, સખી એ તો પૂગ્યો ઊંચે રે આકાશ, જયાં ધવલ પ્રકાશ ; સખી રી ! આંબો મ્હોરિયો ! સખી એને નિરમળ નીરે સીંચિયો, સખી એને આતમે આપ્યો પ્રકાશ, થયો રે અંજવાસ ; સખી રી ! આંબો મ્હોરિયો ! સખી એનો સ્વાદ અનેરો જાણવો, … Read more

error: Content is protected !!