ગીત – જતીન બારોટ

ગામ વચાળે પીપળીયોને, પીપળે લીલું પાન કે વ્હાપરણ્યોજી, અલ્લડ મારો દેરીડોને, સાસુને ગુમાન કે વ્હાલા પરણ્યોજી, પરણ્યા ઊભા ખેતર વચ્ચે, ડાંગરની છે ઝોલ કે વ્હાલા પરણ્યોજી, કેમ કરીને આવું, એજી, છાતી પૂગ્યો મોલ કે વ્હાલા પરણ્યોજી, માઝમ રાતે પરણ્યાજીને ચડીયલ રાતી રીસ કે વ્હાલા પરણ્યોજી, ઓસરીયે આવો ગોરાંદે, અડધી મારી મીશ કે વ્હાલા પરણ્યોજી, ઉનમણે … Read more

error: Content is protected !!