મંદિર તારું – જયંતીલાલ આચાર્ય

મંદિર તારું વિશ્વ રૂપાળું,સુંદર સરજનહારા રે.પળ પળ તારા દર્શન થાયે,દેખે દેખણહારા રે. નહીં પુજારી, નહીં કો દેવા,નહીં મંદિરને તાળા રે.નીલ ગગનમાં મહિમા ગાતા,ચાંદો સૂરજ તારા રે. … મંદિર તારું … વર્ણન કરતા શોભા તારી,થાક્યા કવિગણ ધીરા રે.મંદિરમાં તું ક્યાં છુપાયો,શોધે બાળ અધીરા રે. …મંદિર તારું …

error: Content is protected !!