થોડો વગડાનો શ્વાસ – જયન્ત પાઠક

થોડો વગડાનો શ્વાસ મારા શ્વાસમાં,પ્હાડોનાં હાડ મારા પિંડમાં નેનાડીમાં નાનેરી નદીઓનાં નીર;છાતીમાં બુલબુલનો માળો નેઆંગળીમાં આદિવાસીનું તીણું તીર;રોમ મારાં ફરકે છે ઘાસમાં,થોડો વગડાનો શ્વાસ મારા શ્વાસમાં. સૂરજનો રંગ મારાં પાંદડાં પિયે નેપિયે માટીની ગંધ મારાં મૂળ;અર્ધું તે અંગ મારું પીળાં પંતગિયાં ને   અર્ધું તે તમરાંનું કુળ;થોડો અંધારે, થોડો ઉજાસમાં,થોડો ધરતીમાં, થોડો આકાશમાં,થોડો વગડાનો શ્વાસ મારા શ્વાસમાં.  … Read more

error: Content is protected !!