કોરાકટ્ટ સાડલાની હૂંફ – જયેશ ભોગાયતા

જયેશ ભોગાયતા

તનેમેં ચિતા પર મૂકી હળવાશથી,બધા ઘોંઘાટ કર્યો કેઆખા શરીરે ખૂબ ઘી ચોપડી દોશરીર ઝડપથી બળશે !સૌ પ્રથમમેં તારા કપાળ પર આંગળીઓ ફેરવી ઘીવાળી,તું કેવો સુંદર મજાનો ગોળ લાલ ચાંદલોઓઢીને ઘરમાં ફરતી,ખૂણામાં સંતાતું ફરતું અંધારું પણ લાલ લાલ !પછી તારા પગને તળિયેતારી ખરબચડી યાત્રાનાં વરસો પર મને સ્પર્શનો લેપ કરીતારો થાક ઉતારવાની ઝંખના હતી,પણ તારા પગ … Read more

error: Content is protected !!