હોઈ શકે! – જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

બને કે આપણી સમજણમાં ભેદ હોઈ શકે!તું જેને મુક્તિ ગણે છે એ કેદ હોઈ શકે! દિવસ રૂપાળો અને રાત કાળી ભમ્મર છે,શું પ્રકૃતિમાં વળી રંગભેદ હોઈ શકે? પ્રથમ એ માની લો કે આભ એક ચાદર છે,પછી સિતારા બધા એના છેદ હોઈ શકે! પલાંઠીવાળીને બેઠું છે તત્ત્વ જે – એનુંઆ સૃષ્ટિ કદાચિત નિવેદ હોઈ શકે! તમારું … Read more

જિગર જોશી ‘પ્રેમ’

જિંદગીભરના ગ્રહણવાળી મળી છે દોસ્ત રાશી મને,જેમ બાળક માને વળગે એમ વળગી છે ઉદાસી મને. માર્ગ સાથે કોઈ સંબંધો નથી આમ તો,કોઈ પગલું કાયમી રાખે પ્રવાસી મને. વેદનાના ગર્ભને વાઢવારાત આપી છે અમાસી મને. ચાંદની સ્પર્શવા,દે અગાસી મને. જિગર જોશી ‘પ્રેમ’ તડકાની મોસમમાં લાગે છે ટાઢક ને ઠંડીની મોસમમાં લૂ…તને સત્તરમું બેઠું કે શું ? … Read more

error: Content is protected !!