અરીસા બહારના પ્રશ્નો – જુગલ દરજી

ન તો ચહેરા વિશે કે ના કોઈ શૃંગારના પ્રશ્નો,અરીસો પૂછશે તમને અરીસા બહારના પ્રશ્નો. તમે સંબંધના છેડે મૂક્યા તકરારના પ્રશ્નો,અને મેં સાચવી રાખ્યા છે પહેલીવારના પ્રશ્નો. વધુ શ્રદ્ધા જ કાળી રાતનું કારણ બની ગઈ છે,અમે દીવા ઉપર છોડ્યા હતા અંધારના પ્રશ્નો કર્યું છે સૃષ્ટિનું સર્જન નિરાકારી કોઈ તત્વેપ્રથમ તો એને પણ ઉઠ્યા હશે આકારના પ્રશ્નો. … Read more

ડહાપણ ઊંઘવા દેતું નથી

આંખ પર તોળાતું ભારણ ઊંઘવા દેતું નથી.જાગતા રહેવાનું ડહાપણ ઊંઘવા દેતું નથી. હાંફ લઈને ,થાક લઈને હું સતત દોડ્યા કરું,આંખમાં ઊગેલું એક રણ ઊંઘવા દેતું નથી. ભૂખની માફક સતત ખખડયા કરે છે રાતભર,ઝૂંપડીને ખાલી વાસણ ઊંઘવા દેતું નથી. યુદ્ધ પૂરું થઈ ચૂક્યું છે શસ્ત્રો પણ સૂતાં જ છે!પણ હજુ અંદરનું ‘હણહણ’ ઊંઘવા દેતું નથી. જીવ … Read more

error: Content is protected !!