પરોઢિયે પંખી જાગીને – ઝીણાભાઈ દેસાઈ

પરોઢિયે પંખી જાગીને

પરોઢિયે પંખી જાગીનેગાતાં મીઠાં તારાં ગાન;પરોઢિયે મંદિર-મસ્જિદમાંધરતાં લોકો તારું ધ્યાન. તું ધરતીમાં, તું છે નભમાં,સાગર મંહી વસે છે તું;ચાંદા-સૂરજમાંયે તું છે,ફુલો મહીં હસે છે તું. હરતાં-ફરતાં કે નીંદરમાંરાતે-દિવસે, સાંજ-સવાર;તારો અમને સાથ સદાયે,તું છે સૌનો રક્ષણહાર. નું દેવ, બનાવી દુનિયા છે તેં,તારો છે સૌને આધાર;તું છે સૌનો, સૌ તારાં છે,નમીએ તુજને વારંવાર !

error: Content is protected !!