ગુરુ આજ તમ આવ્યે રે – દાસી જીવણ

અજવાળું, હવે અજવાળું ગુરુ આજ તમ આવ્યે રે મારે અજવાળું. સતગુરુ શબ્દ જ્યારે શ્રવણે સુણાવ્યો, ભેટ્યા ભીમ ને ભાંગ્યું ભ્રમનું તાળું. – ગુરુ આજ જ્ઞાન ગરીબી, સંતની સેવા, પ્રેમભક્તિનો સંગ હવે પાળું. – ગુરુ આજ ખીમ ને ભાણ રવિ રમતા રામા, તે જ તત્વમાં ગુરુ, તમને ભાળું. – ગુરુ આજ દાસી જીવણ સત ભીમનાં ચરણાં, … Read more

error: Content is protected !!