ધ્યાન સાથે – દિનેશ ડોંગરે ‘નાદાન’

માનવીએ માનવીની શાન સાથે જીવવાનું ,ખૂબ અઘરું છે અહીં સન્માન સાથે જીવવાનું જો મળે સારો પડોસી તો ગણો સદભાગ્ય એને,આપણે તો ચીન પાકિસ્તાન સાથે જીવવાનું. પાર્થ પાસે દ્રૌપદી ને કૃષ્ણ, કુંતી, રાજ આખું,કર્ણને તો આજીવન બસ દાન સાથે જીવવાનું એક આખો વર્ગ છે અજ્ઞાનના અંધાર વચ્ચે,જૂજ લોકોને ગમે છે જ્ઞાન સાથે જીવવાનું. કાળની ચિંતા ટળી … Read more

error: Content is protected !!