ગઝલ ~ દિનેશ દેસાઈ

વર્ષો પછીનું શ્હેર, ને લાગ્યું – તમે હશો, ભૂલો પડું છું ઘેર, ને લાગ્યું – તમે હશો.  ચ્હેરો જુઓ તો આમ ક્યાં બદલાયું છે કશું? થોડો ઘણો છે ફેર, ને લાગ્યું – તમે હશો.  કેવી હશે દીવાનગી, રસ્તા સુધી ગયા, આવી પવનની લ્હેર, ને લાગ્યું – તમે હશો.  ભૂલી ગયો’તો સાવ, કોઈ ચાહતું હશે, ટહુકા … Read more

error: Content is protected !!