વ્યોમથી વસુધા સુધી? – દીપક ત્રિવેદી

કોણ આલિંગન કરે છે વ્યોમથી વસુધા સુધી?કોણ પગલાં ત્રણ ભરે છે વ્યોમથી વસુધા સુધી? એની ચુપકીદી તો આખા વિશ્વને ઊથલાવશેકોણ જાજમ પાથરે છે વ્યોમથી વસુધા સુધી? રોજ હસતાં,ખેલતાં આ સૂર્ય-ચંદા-તારકોકોણ આ દીપક ધરે છે વ્યોમથી વસુધા સુધી? ખીણ, પર્વત,ને નદી છે પ્રકૃતિની સમૃદ્ધિ તો,કોણ ટહુકા પાથરે છે વ્યોમથી વસુધા સુધી? ફૂલ,કળીઓ,ડાળ, પંખી, તૃણ,સંધ્યા,ને ઉષા,કોણ લીલા … Read more

error: Content is protected !!