ક્યાંથી પાનબાઇ પ્રોવે મોતીજી ? – ધીરેન્દ્ર મહેતા

મહેશ દાવડકર

કલમ ખડિયો કાગળ લઈને બેઠાદ કાંઇ ચીતરવા જી,ચારે છેડે બંધાયેલી દુનિયામાં વિચારવા જી . સૂનકાર કરે છે આખું આભ ભરીને સેલારા જી,દશે દિશામાં ગાજે એના હેલારા હેલારા જી. આલીપા છે ધગધગતાં રણ,નદીયુંની પણ ખળખળ જી,અહીં હાંફતાં હરણ ની સાથે માછલિયું ની તડફડ જી. એમાં થઈને કંઈક મલક ને મેદાનો આ નીકળ્યાં જી,કોઈ નગર ને ગામને … Read more

error: Content is protected !!