એની આખી નમણાશ અમે સહેતા ગયા – ધ્રુવ ભટ્ટ

તમે બોલ્યા વિનાયે કંઇક કહેતા ગયાં એની આખી નમણાશ અમે સહેતા ગયા ફાગણમાં એક ફૂલ ખીલે છે મૌન છતાં ગજવે છે વગડો કલશોરમાં એવો વહેવાર તમે બિડેલા હોઠ થકી રમતો મૂક્યો છે નર્યા તોરમાં સાંભળો તો, શબ્દોને ગણનારા લોક અમે અણજાણ્યા વાયરામાં વહેતા થયા એની આખી નમણાશ અમે સહેતા ગયા. આંગણામાં આપે જે પગલાંની છાપ … Read more

હું ન હોઉં ત્યારે – ધ્રુવ ભટ્ટ

હું ન હોઉં ત્યારેસભા ભરશો નહીંન કોઈ લેખ લખશો ન લખાવશો મારા વિશેસામાયિકોનાં રૂપાળાં પાનાંની કિનારી કાળી તો કરશો જ નહીંમારી આ વિનંતી બે કારણે છેએક તો એ કે આ બધું થતું હોય ત્યારે શક્ય છે કે(મૃત્યુ પછી વિશે હું કંઈ જાણતો નથી, પણ)હું આવી સભામાં ક્યાંક કોઈ ખૂણે બેઠો હોઉં તો ?ક્યાંક બેસીને વાંચતો … Read more

હું ન હોઉં ત્યારે – ધ્રુવ ભટ્ટ

હું ન હોઉં ત્યારેસભા ભરશો નહીંન કોઈ લેખ લખશો ન લખાવશો મારા વિશેસામાયિકોનાં રૂપાળાં પાનાંની કિનારી કાળી તો કરશો જ નહીંમારી આ વિનંતી બે કારણે છેએક તો એ કે આ બધું થતું હોય ત્યારે શક્ય છે કે(મૃત્યુ પછી વિશે હું કંઈ જાણતો નથી, પણ)હું આવી સભામાં ક્યાંક કોઈ ખૂણે બેઠો હોઉં તો ?ક્યાંક બેસીને વાંચતો … Read more

error: Content is protected !!