રામની વાડીએ – નટવર કુબેરદાસ પંડ્યા

રામની ભોંયમાં રામની ખેતરવાડીએ જી,આપણા નામની અલગ છાપ ન પાડીએ જી. જગને ચોક ચબૂતરે વેરી રામધણીની જુવાર,તે પર પાથરી બેઠો તું તો ઝીણી પ્રપંચની જાળ;ધર્માદાચણથી પંખી ન ઉડાડીએ જી.રામની વાડી ગામ આખાની, હોય ન એને વાડ,બાંધ જો તારું ચાલતું હોય તો આભને આડી આડ;વાડ કરી આ ક્ષિતિજ ના વણસાડીએ જી. રામની વાડી ભોગવવી ભાઈ, હકનાં … Read more

વતન એટલે – નટવર કુબેરદાસ પંડ્યા

વતન એટલે છેવટે તો એક છાંયડી; છાંયડીને બાનો ચહેરો : વતનને બાનો ચહેરો; ઘર એટલે તુલસીનું માંજેરવાળું કૂંડું, કૂંડામાં સાંજનો દીવો, દીવો એટલે શીળી આભા, આભાને બાનો ચહેરો, ઘરને બાનો ચહેરો; પર્વ એટલે બાના હાથનો સાથિયો, સાથિયો એટલે ઉમરા આગળના કંકુના મોટા ચાંલ્લા, ચાંલ્લો એટલે બાના ભાલનું અખંડ સૌભાગ્ય, ચાંલ્લાને બાનો ચહેરો; પર્વ એટલે બાનો … Read more

error: Content is protected !!